تيم ما

ايــــميل تمــاس:
ايميل
ابوالفضل ساختيانچي مدير عامل شرکت ايران تانريز و
رئيس هيئت مديره شرکت سختيون:
ابوالفضل ساختيانچي
سعيد ساختيانچي مدير عامل شرکت مهندسي سختيون:
مهندس سعيد ساختيانچي
سهيل ساختيانچي مدير بازرگاني خارجي:
مهندس سهيل ساختيانچي
سامان ساختيانچي مدير توليد و بازرگاني داخلي:
مهندس سامان ساختيانچي
سلماز ساختيانچي مدير تحقيق و توسعه:
مهندس سلماز ساختيانچي