شرکت مهندسي تحقيقاتي و صنعتي سختيون

آرم شرکت سختيون
توليد انواع چرم سبک و سنگين و مواد مورد نياز صنعت چرمسازي از طريق ايجاد واحدهاي توليدي ذيربط و تهيه طرحهاي مهندسي تحقيقاتي در اين زمينه و انجام عمليات بازرگاني و صادرات و واردات و اخذ نمايندگي از موسسات داخلي و خارجي و ساير فعاليتهاي مجاز

دفـــتـــر:

شرکت مهندسي تحقيقاتي و صنعتي سختيون
مشهد - خيابان احمد آباد - انتهاي ابوذر غفاري - پلاک ٣٦٣
کد پستي: ٩١٧٦٨٣٦٤٤٦
تلفن: ٨٤٠٢٨٥٧-٠٥١١
تلفن: ٨٤١٧١٤٩-٠٥١١
تلفن: ٢٧٠٧٧١١-٠٥١١
فاکس: ٧٦١٤١٣٩-٠٥١١

کارخانـه:

مشهد - جاده سرخس - جاده ميامي - کيلومتر ١٨
شهرک چرم مشهد