مراحل اصلي ساخت چرم

ا ۔ انبارش و سورت بندي٢۔ خيساندن٣۔ آهک و لاترم زني٤۔ مــوزدايي
 
٥۔ لش گيري٦۔ اشپالت٧۔ آهک زدايي٨۔ اسيدي کردن - سالامبور
 
٩۔ عمليات دباغي - وت بلو١٠۔ آب گيري١١۔ سرت کردن١٢۔ تـراش
 
١٣۔ اشپالت١٤۔ خنثي سازي١٥۔ عمليات رنگرزي١٦۔ عمليات روغن دادن
 
١٧۔ خشک کردن - کراست١٨۔ اشتول کردن١٩۔ مراحل مختلف رنگرزي٢٠۔ اتو و ساير پرداختها
 
٢١۔ سرت کردن٢٢۔ اندازه گيري و
بسته بندي
٢٣۔ آماده کردن براي حمل